search

Nieuws

RundNL; centrale borging kwaliteit Nederlands rundvlees

RundNL; centrale borging kwaliteit Nederlands rundvlees
23 november 2021 | Algemeen-besloten

Wij hebben van RundNL onderstaand persbericht ontvangen: 

Op 26 oktober is de Stichting RundNL opgericht. De initiatiefnemers VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) nemen zo individuele rundveehouders werk uit handen met betrekking tot de borging van rundvlees. Hiermee wordt als collectief een volgende stap gezet in de transparantie en borging van de kwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn in de rundveesector. Daarmee meerwaarde gevend aan het rundvlees van Nederlandse origine.

Het werkterrein van RundNL omvat drie zaken: Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund), Kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij (GHP) en de regie op informatie bij het Voedsel Keten Informatie (VKI) formulier.

Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund)
Er is een plicht vanuit de overheid voor sectoren om aan zelfcontrole te doen wat betreft de monitoring van kritische stoffen. Er mogen geen residuen (vooral resten van diergeneesmiddelen) in het slachtdier aanwezig zijn als het wordt aangeboden aan het slachthuis. De pluimveehouderij en de varkenshouderij hebben deze verplichting al jaren ingevuld. Voor de rundveehouderij was die borging niet centraal geregeld, waardoor iedere veehouder nu zelf verantwoordelijk is om de monitoring op kritische stoffen te organiseren. Dat is echter niet eenvoudig; het is inhoudelijk complexe materie en het vergt dure onderzoeken (meer dan €1.000 per dier) die voor een individueel bedrijf niet op te brengen zijn. RundNL geeft nu invulling aan de wettelijke plicht dat sectoren dit zelf moeten borgen via het sectorale programma MKS-Rund.

RundNL verwacht dat MKS-Rund begin 2022 van start gaat en werkt hiervoor nauw samen met de NVWA. Die laatste schetst de kaders en ziet erop toe dat MKS-Rund voldoet aan de wettelijke eisen. Naast deze toezichthoudende rol blijft de NVWA monitoren op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen door steekproefsgewijze controle in slachthuizen en op primaire bedrijven.

De stichting zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande borgingssystemen als Q-Rund (van Qlip), IKB-Rund (van KIWA) en IKB Nederland (van Producert). Naar schatting 98% van de aangeboden slachtrunderen valt onder een van deze borgingssystemen. Wel zal aan elke rundveehouder worden gevraagd zich eenmalig online aan te melden via de site van RundNL om de koppeling met de bestaande borgingssystemen mogelijk te maken.

Borgingscriteria rundveehouderij
Tweede speerpunt van RundNL betreft kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij (Goede Houderij Praktijk, c.q. GHP). De focus ligt eerst op het transport van runderen naar de slachterij. Die moeten voldoen aan specifieke eisen voor transport en aflevering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de rundveehouder en de transporteur en handelaar. In de praktijk gaat dat in de meeste gevallen goed, maar soms is er twijfel of een rund kan worden getransporteerd. RundNL, in samenwerking met Vee&Logistiek, gaat de rundveehouder, de handelaar en transporteur daarmee helpen door praktische hulpmiddelen te ontwikkelen ter ondersteuning bij het gebruik van de Europese richtsnoeren voor de beoordeling van transportwaardigheid.

Goedkoop, eenduidig beter borgen
Met de komst van RundNL is er nu een stichting vanuit de primaire sector en de slachterijsector, die eigenaar en gesprekspartner is voor bijvoorbeeld het ministerie van LNV wat betreft de borging van de kwaliteit en veiligheid van in Nederland geproduceerd rundvlees. Veel is al geregeld en geborgd maar RundNL wil de uitstekende kwaliteit van Nederlands rundvlees nóg beter en eenduidiger waarborgen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande borgingssystemen, blijven de kosten voor de rundveehouder beperkt. 

Voor meer informatie kijk op de website van RundNL