search

Nieuws

Terugblik op openbare ledenvergadering

Terugblik op openbare ledenvergadering
26 februari 2020 | COV-nieuws

Op donderdag 6 februari vond in Mereveld de jaarlijkse openbare ledenvergadering van de COV plaats. Een kleine 100 gasten volgde een interessant inhoudelijk programma om vervolgens met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en een uitgebreid buffet.

In zijn jaarrede stond voorzitter Jos Goebbels stil bij de verschillende uitdagingen waar de leden van de COV voor staan. Hij wees o.a. op de grote verantwoordelijkheid die op bedrijven en werknemers rust om iedere dag het dierenwelzijn, de gezondheid en de voedselveiligheid bij de productie te borgen. Hij benadrukte daarbij tevens de noodzaak tot samenwerking tussen alle schakels in de keten. Met name de stikstofmaatregelen en het kabinetsbeleid om de veehouderij verder te verduurzamen zullen de komende periode veel aandacht vragen.

Tegelijkertijd gaf hij ook aan dat we niet moeten vergeten trots te zijn op wat de sector allemaal al heeft bereikt. Onze bedrijven zijn mondiaal toonaangevend, onze export is wederom gegroeid en bedrijven innoveren met nieuwe concepten en producten, ook vegetarisch.

Vervolgens werd de voortgangsrapportage 2019 van het Masterplan 2025; de vleessector in balans gepresenteerd. Hierin stond de COV stil bij de belangrijkste acties en resultaten dit jaar die een bijdrage leveren aan de in het Masterplan vastgelegd ambities en doelstellingen voor 2025.

Key-note speaker Professor Fréderic Leroy van de Vrije Universiteit Brussel gaf een zeer gewaardeerd presentatie over feiten en fabels over de duurzaamheid van vlees(productie) en de rol van vlees in een gebalanceerd dieet. Hij maakte de aanwezigen op een heldere manier duidelijk dat beleid en communicatie over de consumptie van vlees niet altijd gebaseerd zijn op vastgestelde wetenschappelijke feiten. Sommige partijen hebben subjectieve overwegingen om informatie op een bepaalde manier te presenteren en het is goed dat de maatschappij, overheid maar ook de wetenschap zelf daar zelf ook kritisch op is.

Tenslotte gaf DG Agro van het Ministerie van LNV een uiteenzetting over de visie van het Ministerie van LNV op de noodzakelijke transitie naar een duurzame veehouderij die beter aansluit op de maatschappelijke eisen van vandaag, maar tegelijkertijd wel voldoende economisch perspectief blijft bieden (zowel in Nederland als op de mondiale afzetmarkten.

Via deze korte impressie van de bijeenkomst bieden we indruk van deze geslaagde middag en avond.