search

Nieuws

UDV wil focus op ketensamenwerking

UDV wil focus op ketensamenwerking
05 juli 2016 | COV-nieuws | Samenwerking met sector- en keteninitiatieven staat bovenaan de agenda van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Zo staat in het voortgangsrapport over 2015.

Samenwerking met sector- en keteninitiatieven staat bovenaan de agenda van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Zo staat in het voortgangsrapport over 2015. Partijen uit de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij zullen de 15 ambities van de UDV nader bespreken en de goede voorbeelden en eventuele knelpunten delen om netwerken te versterken en van elkaar te leren.

Verder trekt de UDV samen op met de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV) om impulsen te helpen geven aan samenwerking in de vleesketen, om vraag en aanbod van duurzame producten nader op elkaar te laten aansluiten. Onder de noemer MEATNL worden vleesconcepten in het licht gezet als ze een plus hebben voor de (internationale) markt, consument en omgeving op het gebied van duurzaamheid. Deze (veelal kleinschalige) concepten worden beschouwd als mogelijke opstap voor een grootschaliger uitrol wellicht tot een nieuw basisniveau voor duurzaamheid. Dit alles onder het motto: ‘raising the bar én race to the top’.
Er komt een loket voor vragen en overzicht (de vlag) en het netwerk van bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen krijgt tevens een platformfunctie. De partners binnen AVV en UDV organiseren zelf activiteiten, bijeenkomsten, informatie- en inspiratievoorziening voor en met bedrijven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om projecten aan te melden voor de UDV-regeling. Speerpunten daarbij zijn systeeminnovaties op het niveau van het veehouderijbedrijf en van de keten en verantwoord consumeren in de zin van het stimuleren van meer keuzemogelijkheden in het aanbod van duurzaam geproduceerde producten.

De COV is convenantpartner in de UDV.